Image

Upload Disk Image cho máy trạm diskless

Upload Disk Image cho máy trạm diskless

Để upload Disk Image vào máy chủ ISMPro Server dùng cho các máy trạm chúng ta dùng tool Diskless Wizard và làm theo các bước như sau:

Chạy file DisklessWizard.exe với quyền “Administrator” trong thư mục ..\bin\để bắt đầu đăng nhập vào máy chủ Linux.

  • Nhập địa chỉ IP và mật khẩu của Core Server  và nhấn nút “Log in”. (Mặc định user là root nên sẽ không có phần khai báo user).

  • Tiếp tục vào phần “Client Image” chọn “Add” như hình dưới.

  • Tiếp tục tìm đến đường dẫn lưu trữ file Disk Image cho máy trạm có định dạng là .hvd

  • Nhấp chọn file Disk Image để tiếp tục qua giao diện tạo thông tin cho Disk Image như hình dưới:

  • Image Name: Đặt tên cho Disk Image
  • Location: Nhấp chọn nút xổ xuống để chọn nơi lưu trữ Disk Image. Theo mặc định Disk Image sẽ được lưu trữ ở phân vùng thứ 4 của SSD cài Core Server và có đường dẫn là /dev/sda4.
  • Nhấn “Ok” để hoàn tất và quá trình upload Disk Image sẽ diễn ra như hình dưới.

  • Quá trình upload thành công sẽ hiện ra như hình dưới và nhấn nút “Ok” để kết thúc.

Đến đây, chúng ta đã upload thành công Disk Image lên ISMPro Server để sử dụng cho các máy trạm. Tiếp theo chúng ta sẽ Remote Desktop vào ISMPro Server để tạo thông tin boot cho các máy trạm.