Image

Khởi tạo máy ảo và upload Disk Image ISMPro Server

Dùng tool Diskless Wizard để khởi tạo máy ảo và upload Disk Image ISMPro Server

Chạy file DisklessWizard.exe với quyền “Administrator” trong thư mục ..\bin\để bắt đầu đăng nhập vào máy chủ Linux.

 • Nhập địa chỉ IP và mật khẩu của Core Server  và nhấn nút “Log in”. (Mặc định user là root nên sẽ không có phần khai báo user).

Log in thành công chương trình sẽ chuyển sang giao diện “Manager”.Chọn tab “Home”  sẽ thấy có 3 phần  mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên: “Linux Server”,“Vitual PC”  “Client Image”.

 • Linux Server: Dùng để remote vào Core Server
 • Vitual PC: Dùng để Upload, Backup Disk Image cho KVM và Remote vào ISMPro Server (Máy ảo Windows)
 • Client Image: Dùng để Upload, Backup, Delete ...  Disk Image cho máy trạm Diskless.

Tạo máy ảo ISMPro Server và Upload Disk Image

Để tạo máy ảo và upload Disk Image chúng ta dùng tab “Virtual PC” như hình dưới

 • Chọn tab “Virtual PC” -> Chọn “New” như hình dưới

 • Tiếp tục tìm đến đường dẫn lưu trữ Disk Image. Trong bài hướng dẫn này, file Disk Image là “ISMPro_Server.img”.

 • Tiếp tục chọn “Open” để chuyển sang cửa sổ tạo máy ảo.

 

 • CPU: Chọn Dual Core
 • Memory: Chọn 2G
 • Ethernet: Chọn “Eth1”
 • Run with Startup: Chọn “Start” (Khởi động khi Linux start)
 • Nhấn nút “Save” để bắt đầu tạo máy ảo. Thành công sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới.

 • Tiếp tục chọn “OK” để bắt đầu upload Disk Image.

 • Quá trình upload thành công sẽ có thông báo như hình dưới

 • Chọn “OK” để hoàn tất.

 • Sau khi tạo máy ảo ISMPro Server, upload Disk Image hoàn tất, lần đầu tiên để máy ảo ISMPro Server hoạt động, chúng ta nhấn nút “Start”. Những lần sau máy ảo ISMPro Server sẽ tự động start cùng Linux.
 • Ngoài ra, trong phần Vitual PC này, chúng ta cũng có thể quản lý Disk Image như Backup, Import, Export bằng cách nút chức năng “Edit”, “Manage”, Remote”.

Đến bước này, chúng ta đã tạo xong một máy ảo và đã upload một Disk Image cho  ISMPro Server (máy ảo dùng hệ điều hành Windows). Tiếp theo chúng ta sẽ Remote vào ISMPro Server và bắt đầu cấu hình cho ISMPro.