Image

Trình tự các bước cài đặt một hệ thống ISMPro hoàn chỉnh

1. Cài Core Server

 • Cài Core Server bằng USB hoặc
 • Cài Core Server qua mạng LAN bằng Tool Diskless Wizard

­­­­­2. Sử dụng Tool Diskless Wizard để:

 • Khởi tạo máy ảo KVM và upload Disk Image cho ISMPro Server
 • Upload Disk Image dùng cho các máy trạm.

3. Remote Desktop vào ISMPro Server:

 • Cấu hình cơ bản
 • Tạo danh sách máy trạm
 • Cấu hình update game

4. Mở máy trạm chọn boot qua mạng

 • Đăng ký tên máy qua giao diện boot
 • Boot được vào OS
 • Mở Super cài đặt các chương trình cần thiết
 • Đóng Super