Image

TẢI VỀ

ISMPro Server

Mô tả: Phần mềm điều khển ISMPro
Hỗ trợ: Windows server 2003, windows server 2008
Ngày: 07/09/2016
Tải về

ISMPro Client

Mô tả: Phần mềm cài đặt trên máy trạm ismpro client.
Hỗ trợ: windows xp, windows 7, windows 10
Ngày: 21/07/2016
Tải về

Diskless Server

Mô tả: Cài máy chủ linux chạy không ổ cứng.

Ngày: 28/07/2016
Tải về

DisklessWizard

Mô tả: Cài đặt và cấu hình máy chủ Linux
Hỗ trợ: windows xp, windows 7, windows 10
Ngày: 21/07/2016
Tải về

Tạo USB Cài Đặt Diskless

Mô tả: Chương trình tạo USB cài đặt máy chủ Diskless Linux

Ngày: 27/07/2016
Tải về

Tool PNP

Mô tả: Drive cho các mạng

Ngày: 27/07/2016
Tải về